html> Anmälan till PAN
 

Här följer en avskrift av anmälan mot mig. Jag har tagit bort vissa namn och andra uppgifter. Dessa uppgifter skrives med kursiv stil.

Anmälan till personalansvarsnämnden.

 

PAN

Statens Institutionsstyrelse

Box 16363

103 26 Stockholm 

 

Daterad 2007-01-31

Diarieförd 2007-02-05

Dnr27-104-07

 

Anmälan avser Leif Nilsson, personnummer

Lärare och pedagogisk ledare vid (institutionens namn)

Anställd sedan 2000-09-04

 

Nilsson har 2007-01-25 i Skånska Dagbladet fått en debatt artikel publicerad angående narkotikalagstiftningen. I artikeln har Nilsson använt sin tjänstetitel och organisationens namn, Statens institutionsstyrelse.

Artikeln avspeglar en kontroversiell syn på svensk narkotika politik som tillika strider mot SiS grundvärderingar. Eftersom Nilsson undertecknat artikeln med SiS organisationsnamn och sin tjänstetitel, måste förtroendet för hans lojalitet mot arbetsgivaren ifrågasättas. Det kan inte uteslutas att SiS lider stor skada i förhållande till allmänhet, klienter, deras anhöriga och medarbetare.

Jag överlåter härmed ärendet till PAN för vidare ställningstagande.

 

Undertecknat med institutionschefens namn

 

Institution

Adress

Postnummer Malmö

 

Telefonnummer

e-postadress 

Bilaga: Anställningsbevis

 

 

Ankom med post 2007-02-08:

 

Daterat 2007-02-06

Angående anmälan till personalansvarsnämnden:

Du har genom en skrivelse som inkom till Statens institutionsstyrelses huvudkontor den 5 februari 2007 blivit anmäld till personalansvarsnämnden. Kopia av anmälan bifogas detta brev. Härmed ges du möjlighet att, för den fortsatta handläggningen av ärendet, skriftligen yttra dig över det som anförs i anmälan. Skicka yttrandet så att det inkommer till Statens institutionsstyrelses huvudkontor, adress nedan, senast den 19 februari 2007.

 

Personalansvarsnämnden fattar bl.a. beslut i frågor om disciplinpåföljd.

 

Kontakta undertecknade om du har frågor om den fortsatta handläggningen av detta ärende.

 

Namn

Personalchef

Telefonnummer

 

Namn

Personalsekreterare

Telefonnummer

 

SiS

Box 16363

103 26 Stockholm


Se mitt svar med anledning av anmälan mot mig.

 

 

Tillbaka till startsidan