Mitt yttrande till PAN med anledning av anmälan mot mig:

Yttrande med anledning av anmälan till PAN

Mitt goda syfte med debattartikeln var att diskutera den svenska narkotikapolitiken. Det har aldrig varit min avsikt att skada min arbetsgivare SiS. Jag har heller aldrig haft för avsikt att uttala mig i deras namn vilket torde vara uppenbart för envar som läst debattartikeln. Jag har uttalat mig helt privat, men jag anser självfallet att man i en debattartikel både har rätt till, att det tillhör god ton och att det är praxis att man redovisar sin yrkesbakgrund/titel eller det fackområde man verkar i. De facto arbetar jag ju inom SiS.

Jag har i min artikel kritiserat grunderna för svensk narkotikalagstiftning, vilket jag ser som min lagstadgade rätt enligt RF, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (se nedan).

 

Med vänliga hälsningar 

 

Leif Nilsson 

 

Regeringsformen

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

 

Tryckfrihetsförordning

1 kap. Om tryckfrihet

Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.

I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.

 

Yttrandefrihetsgrundlag

1 kap. Grundläggande bestämmelser

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.

 

Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att denna grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om han är tveksam, bör han hellre fria än fälla.

Tillbaka till startsidan